Madison/Milton Bridge - 1929 - Courtesy Trimble County KentuckyGo Back!